در سال ۲۰۱۷ این ساختمان در چین که با سیستم خاک کوبیده ساخته شده است بعنوان ساختمان سال جهان انتخاب شد. این ساختمان در دهکده ای زلزله زده ساخته شده است. برای تقویت سیستم خاک کوبیده آن ، از تیرآهن در بین دیوارهایش استفاده شده است. سیستم خاک کوبیده از جمله سیتم های ساختمانی موثر در برابر زلزله است.