اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


این خانه برای یک باستان شناس مکزیکی در منطقه ای نزدیک به یک سایت تاریخی احداث شده است. در معماری خانه ، مصالح بعنوان راهبرد اصلی نقش آفرینی کرده است و معماران از تکنیک خاک کوبیده که تداعی گر لایه های تاریخی باستان شناسی است استفاده کرده اند. ایده ای که بسیار مورد توجه کارفرما قرار گرفت.