در این نماهنگ، آژانس عکس و فیلم تهران نگاهی به خانه امام جمعه در تهران داشته است. تزئینات و طراحی داخلی بنا در این نماهنگ به خوبی قابل مشاهده است.