جدیدترین نشست از سلسله برنامه های دست به نقد روز چهارشنبه با بررسی اثار معمار برتر ایرانی، شورش عابد برگزار خواهد شد. دست به نقد به تحلیل آثار و اندیشه های معماران معاصر ایرانی می پردازد. این برنامه ها با همکاری مشترک پایگاه خبری فضای نو و انجمن علمی معماری دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران برگزار می شود. حضور در این سمینار آنلاین نیاز به هیچگونه پرداخت وجه یا پیش ثبت نام ندارد.