اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تعدادی از شرکتهای طراحی محصول اروپا برای دوران کرونا پارتیشنهای اداری خاصی را توصیه نموده اند که از برخورد زدیک کارمندان جلوگیری می کند. در این مطلب نگاهی داریم به این پارتیشنها: