اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


بازسازی فروشگاه اکسیر در خیابان ولیعصر تهران که در سال 1389 توسط مهندسین مشاور شارستان انجام شده است