اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


سلسله رویدادهای بازدید از پروژه به کوشش فضای نو با همراهی دفاتر برتر معماری ایران برگزار میگردد. هشتمین تجربه از این رویداد به بازدید از ساختمان تمپورال اثر حمیدرضا رحمانی(دفتر فناوری معماری) اختصاص داشت که در اوایل شهریور 1401 برگزار شد.