ایمان امین لاری از پرکارترین معماران و طراحان داخلی ایران است. او اصلیتی شیرازی دارد لینک دفتر او در اصفهان است. امین لاری به کاربرد مصالح خاص در آثار طراحی داخلی خود شناخته می شود. در سلسله انیمیشنهای زیر، او آثار جدید خود را به نمایش گذاشته است. یکی از فیلمها نیز به جدیدترین ویلایی است که او طراحی نموده است. سال 1399 سالی پرکار برای امین لاری در حوزه مسابقات معماری نیز بوده است زیرا وی داوری جایزه ملی خانه به برگزاری پایگاه خبری فضای نو و جایزه طراحی داخلی ایران به برگزاری مجله هنرمعماری را بر عهده داشته است