فراخوان ارسال اثر به نمایشگاه ملی معماران داخلی جوان ایران: 40 در 40 منتشر شد. در این نمایشگاه 40 پروژه معماری داخــــــــــــــــــلی از 40 دفـتر زیـر 40 سـال ایـــــران معرفی خواهند شد.

 اطلاعات بیشتر پیرامون چگونگی ارسال اثر