براساس گزارشی که roar ، بعنوان یک مؤسسه مطالعاتی منتشر نموده است رستورانهای آینده منوهای فیزیکی، پرداخت نقدی پول و کانتر صندوق را حذف خواهند نمود. برخلاف ایران که رستورانها شبها بسیار شلوغ می‌شوند، در دیگر نقاط جهان رستورانها به هنگام ناهار و اغلب بصورت ترکیبی از قرارهای کاری و شخصی شلوغ می شوند. به همین علت ممکن است طراحی داخلی رستورانها در ایران شاهد تغییرات بیشتری نیز باشند.

برخی این تغییرات را حتی شدیدتر می داننند. به زعم آنها همانگونه که در اواسط قرن نوزدهم وبا و آنفولانزا باعث رنسانسی تاریخی و ظهور مدرنیسم شدند و نهایتاً طراحی داخلی را تغییر دادند، امروز هم ظرفیت این امکان وجود دارد. در آن زمان استفاده از خطوط ساده ، هندسه های دقیق و مصالح مدرن به همراه رد تزئیناتی مانند مبلمان چوبی حکاکی شده که محل تجمع میکروبهای خطرناک بسیار اثرگذار بود. امروز احتمالاً آشپزخانه های رستورانها باید بیش از پیش شفاف شوند تا پاکیزگی و رعایت بهداشت کارکنان را به مشتریان نشان دهند.

چیدمان میزها در آینده تغییر خواهد نمود. البته ممکن ایت این فقره بدلیل سودجویی رستورانها کوتاه مدت باشد اما بهرحال در بدو بازگشایی مجدد، شدید خواهد بود. استاندارد پیشین 1.4 مترمربع برای هر نفر مشتری شام بصورت سرانه بود، اما اکنون این رقم به 2.5متر مربع برای هر نفر رسیده است.  استفاده از سطوح ضدمیکروب نیز در طراحی داخلی رستورانها در آینده شدیدتر خواهد بود. سطوحی که بیش از سنگ و سرامیک تمیز هستند.

منوهای فیزیکی در آینده ممکن است حذف شوند. اثاثس برای استفاده از نمکدان و فلفل پاش ساخته خواهد شد تا حداقل تماس را داشته باشند. رومیزی هر میز باید متناوباً تغییر کند و این خود فرصتی برای طراحی یک فضای داخلی دینامیک و متغیر در رستوران است. مهمی که برای رستورانها همیشه مهم بوده است. تنوع باعث جذب مشتریان جدید می شود.

سرویسهای بهداشتی رستورانها بیشترین تغییر را خواهند داشت. اغلب تجهیزات بصورت سنسور خواهد شد. روشی که پیشتر نوعی امر تزئینی و لوکس بود. اگرچه ممکن است هر مشتری بهرحال به یک شیر یا وسیله در سرویس ها دست بزند اما سنسوری شدن اجتناب ناپذیر است. براساس این گزارش، مسئله مهم برای طراحی داخلی آینده، در رستورانها، طراحی یک اتوماسیون ساده و کارآمد است.